sida

Omsorg för alla

  • Trygghetsboenden i hela kommunen.
  • Ökat stöd till anhöriga som vårdar äldre.
  • God tillgänglighet för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta när det gäller boende, studier/arbete/praktik, fritid och kultur.
  • Wifi på alla äldre- och gruppboenden.
  • Ökat stöd till och samarbete med kvinnojouren.
  • Förebyggande och tidiga insatser vid misstänkt drogmissbruk hos unga.
  • Snabba insatser och långsiktig rehabilitering för missbrukare samt satsningar på missbrukande kvinnor som är en särskilt utsatt grupp.
Kopiera länk