information

Trygghet och lagenlighet på förskolan

 

image

I en insändare i HT 23 juni önskar Roland Hamlin (C) rätt fokus på förskolan. Det är precis det S och V-majoriteten i lärandenämnden vill. Lärandenämnden har tillsynsansvaret över fristående förskolor som till exempel Pingstkyrkans förskola Klippan på Högliden. Vi har en skyldighet att se till så att dessa kommunalt finansierade skolor följer skollagen.

Skollagen är tydlig med att undervisningen vid fristående förskolor ska vara icke-konfessionell, det vill säga utan religiösa inslag. Förskolan Klippan bryter mot detta regelbundet varje vecka i och med en samling med religiöst inslag.
Det är lika självklart att påpeka denna brist i förskolan Klippans verksamhet som att vi påpekar vikten av rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd och vikten av att förskolan upprättar en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Vi vill också se till så att alla förskolor i Hudiksvalls kommun, även förskolan Klippan, har rutiner för hur barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både sitt modersmål som det svenska språket.
Förskolan Klippan finansieras av kommunala medel och ingår i kommunens kösystem, vilket innebär att familjer i behov av plats på förskola kan hänvisas till förskolan Klippan. Då gäller det att vi fokuserar på rätt saker i förskolan så att alla barn och föräldrar kan känna trygghet och förtroende för att verksamheten sker professionellt och lagenligt.
S- och V-gruppen i lärandenämnden
genom Gerd Olsson och Lars Berglund

länk till Roland Hamlins insändare i HT 23 juni: http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/ratt-fokus-pa-forskolan

Kopiera länk