artikel

V fick igenom författarfristad och Fairtrade City i Hudiksvall!

I måndagens budgetdebatt i Hudiksvalls kommunfullmäktige fick Vänsterpartiet gehör för förslagen att utreda om Hudiksvalls kommun ska bli fristad för förföljda författare och Fairtrade City.

Mera om fristäder: http://www.kulturradet.se/sv/Handbok-for-fristadsforfattare/

Mera om Fairtrade city: http://fairtrade.se/fairtradecity/

Några av förslagen till åtaganden i budgeten:

Det ska bli avgiftsfritt att vara med i Kulturskolan. Vi vill också se över möjligheten att skaffa ytterligare en bokbuss. På så sätt skulle litteratur och annan kultur kunna bli mer tillgänglig för de som inte har möjlighet att ta sig till ett bibliotek.

Vi vill ge pengar till samarbeten mellan Natthärberget och kommunen och till studieförbunden samt anläggningsstöd riktade till idrottsföreningar. Det är viktigt att stötta föreningslivet.

Vi vill att personalen ska få mer tid med de äldre. För att bättra på möjligheterna till detta avsätter vi pengar.

Vänsterpartiet Hudiksvall föreslår riktade satsningar på ökad kvalitet i utbildningen och för att öka ungdomars möjligheter till sysselsättning. Vi vill också anställa minst en genuspedagog som resurs för skolorna.

Läs hela förslaget här:  

Vänsterpartiets förslag på åtaganden med budget för år 2015 och plan för 2016-2018, samt skattesats för år 2015.

En kommunal budget kan tyckas både ointressant och till och med tråkig för en yttre betraktare, men detta är fel, då det i mångt och mycket är budgeten som formar den kommunala välfärden. Budgeten vi lägger påverkar många människors dagliga liv. För många är det kanske inte så avgörande hur dessa budgetar påverkar välfärden, men för dem som är i behov av den kommunala välfärden kan det i många fall vara skillnaden på en dräglig tillvaro och en tillvaro fylld av både oro och ångest. Detta får vi aldrig glömma bort. Man kan därför inte ta lätt på en kommunal budget.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har enats om en gemensam Resultatbudget, Finansieringsbudget och gemensam skattesats. I dessa har vi enats om ett gemensamt resultatmål före finansnetto om 1 procent och en investeringsram för åren 2015-2018 om en sammanlagd summa av 400 miljoner SEK samt att skattesatsen ligger oförändrad.

Sparsamhet och försiktighet med våra finansiella resurser, men samtidigt lämna utrymme för strategiska investeringar och underhåll av våra gemensamma tillgångar är en viktig avvägning. Dessa båda avvägningar bör fungera som de yttre ramverk inom vilka vi har att agera. Vi har under innevarande mandatperiod med oro, från sidan, betraktat att så inte alla gånger varit fallet. Skattemedel och våra materiella tillgångar är gemensamma för oss kommuninvånare och ska därför användas, vårdas och nyttjas med försiktighet. I hanterandet av medlen ska det alltid beaktas hur våra tillgångar kan göra största möjliga nytta för så många kommuninvånare som möjligt.

Budget inför nästkommande år är ytterst svår att lägga. Vi har valt att lägga budget utifrån den nuvarande nämndsorganisationen. I detta bör det beaktas att Kommunfullmäktige nyligen fattat beslut om en annan nämndsorganisation.

Utifrån detta kan det sägas råda en viss oklarhet i hur de olika nämnderna slås samman, delas eller omorganiseras rent budgetmässigt, vilket innebär att framtida budgetar inte helt enkelt kan jämföras med föregående år. Det innebär dock att utöver de ramar som tilldelats de nuvarande organisationerna tillförs nämnderna en totalsumma av riktade insatser om 39,3 miljoner SEK. Några av dessa summor införs i budgeten som en förstärkning av nämndernas budget, en annan större summa väljer vi att lägga utanför budgeten som en särskilt riktad satsning. Nedan redovisas dessa satsningar samt motiven bakom vårt ställningstagande:

En stad byggs inifrån och ut

Hudiksvalls tätort är den största orten i kommunen. Utifrån detta fungerar Hudiksvalls tätort som en motor för övriga delar av kommunen. Vi tror starkt på att Hudiksvall som tätort måste få utvecklas och öka i attraktionskraft. Vår uppfattning är att detta också förbättrar utvecklingsmöjligheterna för andra delar av vår kommun. Under senare år har det funnits ett flertal utvecklingshämmande hinder i vår kommun. Medskogsområdet har blivit en kommunal surdeg, bristen på industritomter har blivit akut, bostadsbyggandet går långsamt och en stor osäkerhet råder kring var kommunen vill satsa och utvecklas, diskussionerna om östra- och västra hamnen förlamar utvecklingen osv. Vänsterpartiet menar att vikten av långsiktiga strategier för stadsutveckling och landsbygdsutveckling behöver prioriteras. Som ett led i detta förstärker vi budgeten inom Byggnadsnämnden med 1,5 miljoner SEK. Detta för att öka möjligheterna för långsiktighet i hur vår kommun på bästa sätt ska utvecklas och ges bättre förutsättningar för tillväxt.

Ökad kvalitet för de utsatta

I ramarna tillförs 500 000 SEK för att stärka kvaliteten inom överförmyndarverksamheten.

Tillsammans kan vi göra mer

Vänsterpartiet tror starkt på att den offentliga och frivilliga sektorn gemensamt kan uppnå mer och till bättre kvalitet. Som ett led i detta tillförs nämnderna medel för följande samarbeten:

SoF tillförs 400 000 SEK för att utveckla och fördjupa samarbetet med Natthärbärget. Natthärbärget ser vi som en viktig verksamhet för att skapa det som kommunen beslutat med sin slogan ”Kommunen med det stora hjärtat”.

Studieförbunden ser vi som en viktig verksamhet för att skapa gemensamma mötesplatser över kultur-, klass- och könsgränser. Vi har under senare år därför med stor oro noterat den allt mera snåla tilldelningen till denna sektor. För att åter stärka denna sektor tillför vi i LoK:s ramar 300 000 SEK för att ge dem bättre möjligheter att utvecklas.

Idrott, rörelse och hälsa är viktiga delar i vårt kommunala uppdrag. Vi har i vår kommun många aktiva inom dessa sektorer vilka lägger en stor grad av frivillighet för att se till att våra kommuninvånare bereds möjligheter att bedriva hälsofrämjande aktiviteter utifrån ett salutogent perspektiv. För att förbättra dessa föreningars möjligheter tillför vi i ramarna 800 000 SEK till anläggningsstöd särskilt riktade till idrottsföreningar.

Mänskliga möten för de äldre

Vi har idag en situation där de äldre ges allt mindre tid att samtala med den personal som finns fördelad för omsorg. Detta beror på att personalen alltmer jagas av krav om tidseffektivitet. För att bättra på möjligheterna till mänskliga möten tillför vi under 2015 omsorgen 3 miljoner SEK och därefter 4 miljoner SEK.

Kultur får oss att växa

Vänsterpartiet ser kultur och kulturutövande som en viktig tillväxtfaktor, både i ekonomiska och mänskliga termer. Kulturutövande ökar välbefinnande, välmående och möjligheter till mänskliga kontakter. Som ett led i detta tillförs 700 000 SEK till kulturskolan för att ta bort avgifterna för ungdomar som utövar kultur och ge möjlighet till utökad verksamhet, samt 500 000 SEK för kulturevenemang riktade för en bredare publik.

Barn och unga är vår framtid samt sysselsättning är nyckeln till samhällelig integrering

Utöver de ovan nämnda satsningarna som tillförs budgetens ramar inom respektive nämnd har vi en budgetpost om 31,6 miljoner SEK vilka särskilt riktas gentemot åtgärder för att öka kvaliteten inom vår utbildning, öka möjligheterna för ungdomar att få sysselsättning samt bereda möjligheter för kommuninvånare som idag står utanför sysselsättning chansen till en egen försörjning. Denna kraftfulla satsning i kombination med vår sociala integrationsfond innebär en möjlighet för oss att med kraft ta tag i en av våra största utmaningar – hur vi ska rusta våra barn och ungdomar för framtida sysselsättning samt hur vi ska bereda grupper som idag står utan sysselsättning en chans till egen försörjning.

Särskilda uppdrag:

Utöver de särskilda satsningar vi redogjort för ovan lägger vi fyra särskilda utredningsuppdrag som vi menar ger Hudiksvalls kommun en tydligare profil vad det gäller att skapa ”Kommunen med det stora hjärtat”.

Fristad för förföljda konstnärer

Fristäder för förföljda konstnärer finns numera i ett fyrtiotal städer runtom i världen. Förutsättningarna är förstås olika i de olika länderna, och även inom länderna kan det finnas skillnader mellan städerna i hur man väljer att administrera fristadsprogrammet. Kommunen skall avdela en kontaktperson – en koordinator som har i uppgift att integrera gästförfattaren i stadens kulturliv och förmedla kontakter med sociala och kollegiala nätverk.

Vänsterpartiet i Hudiksvall vill att kommunen utreder möjligheten att ansöka om att bli en fristad åt förföljda konstnärer. Återrapportering av uppdraget ska ske i november 2014. 

Fairtrade City

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör rättvis handels krav i offentlig upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser.

Vänsterpartiet i Hudiksvall vill att kommunen utreder möjligheten att ansöka om att bli Fairtrade City. Återrapportering av uppdraget ska ske i november 2014.

Genuspedagog

”Här gör vi ingen skillnad utifrån kön!” är en vanlig uppfattning, tills man börjar titta närmare och ser mönster i sitt förhållningssätt till individer, beroende på kön. Mönster bildar

strukturer, strukturer som ger flickor och pojkar, kvinnor och män olika villkor och förutsättningar i förskola, skola, familj, fritid och på jobbet. Det finns därför all anledning att ta dessa problem på allvar.

Vänsterpartiet i Hudiksvall vill att kommunen utreder möjligheten att anställa minst en genuspedagog inom den kommunala verksamheten. Återrapportering av uppdraget ska ske i november 2014.

Litteratur för alla

Det är allt färre människor som läser skönlitteratur. Detta återspeglas i lästester som görs. Trenden är oroande med tanke på att det finns ganska god kunskap om att läskunnighet är avgörande för möjligheterna för individer att aktivt delta i samhället. Dålig eller bristande läskunnighet är en av de faktorer som leder till exkludering. Vänsterpartiet menar att tillgång till litteratur är avgörande för folks läsvanor. I kommunen har vi goda erfarenheter med en bokbuss för att öka tillgängligheten vad det gäller litteratur. Detta vill vi utveckla.

Vänsterpartiet i Hudiksvall vill att kommunen utreder möjligheten att införskaffa ytterligare en bokbuss för att tillgängliggöra litteratur för kommuninvånare som av olika anledningar har svårt att uppsöka något bibliotek. Återrapportering av uppdraget ska ske i november 2014.

daniel pettersson vFör Vänsterpartiet i Hudiksvall

För Vänsterpartiet i Hudiksvall

 

//Daniel Pettersson

Kopiera länk