information

Energieffektivisera!

 

Med ökade energikostnader och global uppvärmningsproblematik kommer behovet av minskad energianvändning upp. Ett sätt för Hudiksvalls kommun att bidra till detta är att titta över sitt fastighetsbestånd för att försöka åstadkomma energieffektiviseringar, vilka både minskar behovet av energi och innebär kostnadsreduceringar.

Viktigt att titta på i detta är vilken typ av energieffektiviseringar som skulle kunna göras för att minska energibehovet, kostnaderna för dessa investeringar samt redovisa en kalkyl för hur lång avbetalningstid olika energieffektiviserande åtgärder för fastighetsbeståndet har.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Hudiksvalls kommun föreslår därför i en gemensam motion att Tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa behovet av energieffektiviseringar i kommunens fastighetsbestånd, investeringskostnad samt avbetalningstid på investeringar vilka skulle kunna minska kommunens energibehov.

Kopiera länk