information

Utveckla kollektivtrafikenDagens unga har fått ett ovälkommet arv, nämligen diverse allvarliga miljöproblem som är en konsekvens av rovdrift på natur och naturtillgångar. Många känner en desperation inför uppgiften att ta hand om dessa. Jag fokuserar det samhällssystem vi har framför allt i den rika och utvecklade världen, nämligen kapitalismen, vars enskilt största mål är maximerade vinster. Här sker de största utsläppen av både växthusgaser och diverse miljögifter. Det är mycket svårt att förena kapitalismen med att värna om miljön, då varje insats för att spara på miljön kostar pengar och minskar vinsterna. USA:s president Bush att ratificera det världsomspännande Kyotoprotokollet, eftersom insatser för att minska utsläpp av växthusgasen koldioxid skulle inverka ekonomiskt hämmande på industrin där. USA står för en stor andel av utsläppen i världen.

Vänsterpartiet har sedan lång tid prioriterat miljöfrågorna och har integrerat dessa inom flera politikområden. Sedan 2008 har partiet även antagit ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt i partiprogrammet, som tydliggör människans relation till naturen, och därmed vår politiska utgångspunkt vid nyttjande av resurser. På många sätt är Vänsterpartiets politik unik. Förutom att den på många områden är den mest utvecklade i form av konkreta förslag, så förenar vi som enda parti miljöpolitiken med ett klass- och genusperspektiv och global rättvis fördelning. Varken individen själv eller marknaden kommer att kunna lösa de stora utmaningar vi står inför. Gemensamma lösningar i form av investeringar samt styrmedel, som bygger på principen att förorenaren betalar, är nödvändiga förutsättningar för en solidarisk fördelning av våra begränsade resurser.

En av de stora bovarna när det gäller utsläpp av växthusgaser är de transporter som sker på vägar och dessa måste på sikt utföras av fordon som är ekologiskt hållbara. Bensin- och dieselbilar måste successivt fasas ut. Vänsterpartiet anser att det krävs en rad åtgärder. Miljöbilar får inte bara kopplas till drivmedlet, utan måste i högre grad vara energieffektiva. Styrmedlen ska därför vara inriktade på att gynna energieffektiva fordon. Det är också värt att notera att den etanol som tillverkas i Sydamerika inte framställs under acceptabla former, då arbetarna t ex inte har fackliga rättigheter och barnarbetare används samt att regnskogar huggs ned för att ge plats åt sockerrören som etanolen tillverkas av. Sedan transporteras denna etanol över halva jordklotet hit till Sverige, för att vi ska ha miljövänligt drivmedel i våra bilar. Miljövänligt? Knappast! Solidariskt? Nej! Vi måste själva producera våra drivmedel lokalt av förnybara energikällor.

Därför måste vi också satsa på att utveckla kollektivtrafiken. Vi bör sträva mot gratis, dvs skattefinansierad, kollektivtrafik. Vi måste också satsa på att förbättra järnvägarna så att de blir moderna och att vi får dubbla spår så att vi slipper de flaskhalsar som finns och som orsakar förseningar. Alliansregeringen satsar futtiga 800 miljoner på järnväg i hela riket. Detta ska vi jämföra med att det kostar 25 miljarder att bygga dubbelspår efter ostkustbanan. Det om något visar vilken usel politik man för när det gäller att utveckla kollektivtrafiken.

Elisabeth Swedman

Miljöpolitiskt ansvarig

Vänsterpartiet Gävleborg

Kopiera länk